.

نوشته هایی با برچسب "روش های چاپ روی پارچه"

انواع مرکب برای چاپ روی پارچه کدام است ؟قسمت اول

انواع مرکب برای چاپ روی پارچه کدام است ؟قسمت اول

انواع مرکب برای چاپ روی پارچه کدام است ؟قسمت اول چاپ روی پارچــه به فرآیند اســتفاده از رنگ روی پارچــه در الگوهــا و طرحهای مشــخص اطلاق می شــود. در چاپهایی كه به درســتی انجام شده باشند رنگ روی پارچه میچسبد به گون های كه در مقابل شستشو یا مالش مقاومت دارد. چاپ روی پارچه با رنگ […]

ادامه مطلب ...
X