انواع مرکب برای چاپ روی پارچه کدام است ؟قسمت اول

انواع مرکب برای چاپ روی پارچه کدام است ؟قسمت اول

چاپ روی پارچــه به فرآیند اســتفاده از رنگ روی پارچــه در الگوهــا و طرحهای مشــخص اطلاق می شــود. در چاپهایی كه به درســتی انجام شده باشند رنگ روی پارچه میچسبد به گون های كه در مقابل شستشو یا مالش مقاومت دارد.

چاپ روی پارچه با رنگ كردن در ارتباط می‌باشد اما در این روش كل پارچه با یک رنگ پوشــانده می‌شــود. درحالی که در چاپ یک یا چند رنگ در قســم تهای خاص و در الگوهای مشخص به کار می‌روند.

در چاپ، قطعات چوبی، استنســیل، پلیت های گراور، غلطک یا سیلک اسکرین به کار می‌روند تا رنگهای روی پارچه جای گیرند. مواد رنگی بــه کار رفتــه در ایــن روش حــاوی رنگهای غلیظی هســتند تــا رنگ با جــذب مویرگی از محدوده الگوهای یا طرح خارج نشود.

روشهای ســنتی چــاپ روی پارچــه:

رو شهای ســنتی چــاپ روی پارچــه به چهار سبک کلی تقسیم می‌شوند.

۱- چاپ مســتقیم که در آن ماده رنگی حاوی رنگ، غلیظ کننده و ماده ضروری برای تثبیت رنگ روی پارچه می‌باشد.

۲-چاپ مــاده تثبیت کننده در الگوهای مورد نظــر پیش از رنگ کردن پارچــه، رنگ تنها به قسمتهایی می‌چســبد که ماده تثبیت کننده به آنها زده شده باشد.

۳-رنگ کاری مقاوم که در آن موم یا مواد دیگر روی پارچه ای چاپ می‌شــوند و سپس رنگ را جذب نکرده و در نتیجه الگوهای بی رنگی روی زمینه رنگی شکل می‌گیرد.

۴-چاپ تخلیه که در آن یک عامل سفیدکننده روی پارچ های که قبلاً رنگ شــده است به کار می‌رود تا برخی قسمت های رنگی پاک شود.

منشأ چاپ روی پارچه

چاپ با قطعات چوبی تکنیکی برای چاپ متن، تصویر یا الگو روی پارچه اســت که در آســیای شــرقی به صورت گســترده بــه کار می‌رفته و احتمالاً از چین نشــات می‌گیــرد. با این حال بعدها رنگهای اروپایی شُره می‌کردند بنابراین استفاده از الگوهای چاپی محدود می‌شد و برای پرده ها با طرحهای بزرگ و با شــکوه اســتفاده می‌شــد. وقتی کاغذ رواج بســیاری یافت، این فناوری به سرعت از ان برای چاپهای قطعات چوبــی اســتفاده کــرد. پارچه های اعــلا نیز از کشورهای اسلامی وارد می‌شدند اما گرانقیمت بودند.

فناوری چاپ روی پارچه

چاپ روی پارچه در ســال ۶۷۶۱ توســط یک پناهنده فرانســوی در انگلســتان انجام شد او در ان ســال در نزدیکی کرانه هــای رود تایمز کار خود را اغاز کرد. تا جایی که اســناد اثبات می‌کنند این اولین کار چاپی موجود می‌باشــد اما ملیت و وضعیت سیاســی مؤســس این کار دشــوار اســت زیرا چاپ روی پارچــه قبلا در فرانســه انجام شــده بود.

در المــان نیز چاپ روی پارچه پیش از رواج در انگلســتان متداول بود و تــا اواخر قرن ۷۱ منطقــه الزبرگ برای پارچه های نخی چاپی شــهرت بسیاری داشت. از دیدگاه هنری پیشــگام ترین کشور در چاپ روی پارچه چیت فرانســه بــود و چنان در این زمینه با ســرعت پیشــرفت کرد کــه به زودی متخصصی برتر تبدیل شد.

روش های چاپ روی پارچه

هفـت روش متمایـز برای چـاپ الگوهای رنگی وجود دارد:

چاپ قطعه دستی

این فرایند بیشــتر مورد نظر هنرمندان بوده و ابتداییترین و ساده ترین و کندترین روشهای چاپی است.

در ایــن روش طراحــی روی یک تکــه چوبی منتقل می‌شــود. بــرای هر رنــگ در طرح به قطعــه چوبهــای مختلفــی نیاز اســت. برای کنــدن تکه هــای بزرگتر طــرح از یــک کاتر اســتفاده می‌شــود و قســمت های ظریفتر در پایان کنده کاری می‌شــود تــا در طول کندی قســمت های بزرگتر دچار اسیب نشوند. وقتی کار تمام شــد تمام طرح را به صورت برجسته روی قطعه چوبی خواهید دید.

چاپ پروتین

پروتین یک دســتگاه چاپ قطع های اســت که پرو تروئن در ســال ۴۳۸۱ ان را ســاخت. این دســتگاه یک ابزار مکانیکی موفــق برای انجام این کار اســت کــه تاکنون مانند ان ســاخته نشــده است. این دستگاه در انگلستان به ندرت به کار رفت اما ارزش ان در ســایر کشــورهای اروپایی شــناخته شد و با این که چاپ در انواع مختلف جای خود را به چاپ غلطکی داده بود ،.پروتین همچنان در فرانســه، المان و ایتالیا به کار می رفت.

در برخــی موارد روش پروتین نســبت به چاپ دســتی مزایای بســیاری داشــت. که افزایش میزان تولید یکی از انهاست.

با این حال پروتیــن تنها برای الگوهایی به کار میرفت که بیش از ســه  رنگ نداشــته و در هر تکــرار عمودی از پنج فراتــر نرود، در حالی که در چاپ دســتی می‌تــوان از همه الگوها در هر مقیاس و تعداد رنگی استفاده کرد. با این حال هر کــدام از این دو روش مزایای خاص خود را دارند. پروتین دارای ویژگی سودافرینی بوده و چاپ دســتی برای کارهای تزئینی با رنگهای متنوع مناسب است.

چاپ پلیت مسی گراور شده

چاپ روی پارچه یا پلیت مسی گراور شده برای اولین بار توســط توماس بل در سال ۱۷۷۰ در بریتانیا انجام شد.

از این چاپ ها ابتدا برای فونت معمولی لترپرس اســتفاده می‌شــد و پلیت گراور شده در محل فونت ثابت می‌شــود. در پیشــرفتهای اتی از ســیلندر چاپ اســتفاده شــد. پلیت به صورت مکانیکی مرکب کاری شده و با عبور یک تیغه تیز فولادی تمیز می‌شود. در این روش به جای انکه پارچه روی پلیت قرار گیرد از دور سیلندر فشار عبور می‌کند. پلیت بلند شده و با سیلندر تماس می‌یابد و در حالی که از زیر عبور می‌کند مرکب ان به پارچه منتقل می‌شود.

مشکل عمده در چاپ با پلیت ساخت نقشه های دقیق است و چون نمی‌توان این کار را با قطعیت تمام انجام داد، این فرایند به الگوهایی محدود شد که در یک بار تکرار کامل می‌شدند.

 در نظر داشته باشیم این است که هرچه مراحل خشک سازی چاپ به روی پارچه بهتر و کامل تر صورت گیرد کیفیت و شفافیت چاپ بالاتر و افزایش می یابد یعنی شفافیت و کیفیت یک چاپ در گرو مراحل خشک سازی چاپ می باشد حال می توانیم به حساسیت

و اهمیت مراحل خشک سازی چاپ به روی پی ببریم همان طور که گفته شد این مرحله بسیار مهم است و باید بادقت و تمرکز کامل انجام شود .

۵- دمای اب مورد نظر برای استفاده در این چاپ باید کم باشد یعنی حتما باید توجه داشت که از اب سرد هنگام چاپ استفاده شودچون اب گرم باعث ایجاد مجاز شده و همچنین یکسری تغییرات شیمیایی بوجود می اورد که این تغییرات سبب بروز اشکال و خسارت می شود در نتیجه اب سرد هم یکی دیگر از نکات مهمی می باشد که باید به ان بسیار توجه داشت.

۶- مرحله بعدی برای انجام چاپ به روی پارچه ایجاد فشار و پرس اماده سازی چاپ به روی پارچه نیازمند چندین مورد است که یکی از این موارد مکان تاریک برای اماده سازی چاپ به روی پارچه است و نکته دیگر رنگ قرمزی است که هنگام چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد .

  • دومین نکته ای که در این چاپ باید در نظر گرفته شود خشک شدن کامل طرح ایجاد شده به روی پارچه است که این عملیات هم باید در مکانی کاملا تاریک انجام شود .
  • سومین نکته برای ارائه یک چاپ با کیفیت به روی پارچه استفاده از نمایشگر یا همان اسکرین تخصصی و حرفه ای می باشد.
  • ادامه دارد باما همراه باشید.

  • منبع:پابخونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.